Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci

Svet HARMÓNIE, s.r.o.,

so sídlom: Slnečná 34, 974 01 Banská Bystrica,

IČO: 43910483,

DIČ: 2022516661,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14125/S,

e-mail: info@svetharmonie.sk,

telefonický kontakt: 0908 534 188

Kupujúci 

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto a PSČ:

Telefón:

E-Mail:

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej zmluvy

Objednávka číslo:

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

Číslo faktúry:

Žiadam preto o          Vrátenie  peňazí      /      Výmenu tovaru      (nehodiace sa prečiarknúť)

Názov tovaru:

Počet kusov:

Požadovanú sumu mi vráťte na účet IBAN:

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V                                                          dňa

                                                                                                                            Podpis

Poznámky predávajúceho:

Podanie odstúpenia dňa:

Doručenie odstúpenia dňa:

Doručenie tovaru dňa:

Dátum vrátenia peňazí:

Interné číslo odstúpenia:

Vybavil:      _______________                                                              Kontroloval:      _______________

Shopping Cart